มหาวิทยาลัยบูรพา 66

มหาวิทยาลัยบูรพา 66

มหาวิทยาลัยบูรพา 66 มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยบูรพา เมี่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 และเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

มหาวิทยาลัยบูรพา 66 ก้าวแรก : วิทยาลัยการศึกษา บางแสน (พ.ศ.2498-2517)

มหาวิทยาลัยบูรพา 66 ปี พ.ศ. 2492 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ซอยประสานมิตรอำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนคร และวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ฯพณฯ มังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดวิทยาลัยวิชาการ บางแสน และวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของวิทยาลัย โดยวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาและมีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเป็นรุ่นแรกจำนวน 41 คน ในปี พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ จากกรมสามัญศึกษา เพื่อปรับปรุงเป็นโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัย โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน และในปี พ.ศ. 2501 เป็นปีแรกที่มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกจำนวน 35 คน

ก้าวต่อมา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (พ.ศ. 2517 – 2533)

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านกายภาพ บุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มขึ้นและมีการขยายงานโดยในปี พ.ศ. 2539 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี และในปี พ.ศ. 2540 ได้จัดตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 5 ก เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2551

ประวัติความเป็นมาของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ใน ภาควิชาศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพา) และเริ่มมีแนวนโยบายในการจัดตั้งหอศิลป์ ฯ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อให้หอศิลป์ ฯ แห่งนี้เป็นสถานที่รองรับกิจกรรมทางศิลปะด้านทัศนศิลป์ อย่างหลากหลายและทั่วถึง ให้คนในท้องถิ่นสามารถได้รับประสบการณ์ และรับรู้คุณค่าทางสุนทรียะ ทั้งแบบประเพณีและแบบร่วมสมัยได้อย่างกว้างขวาง

ปี พ.ศ. 2542 เป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญมากของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เพราะ คณะผู้บริหาร หอศิลป์ ฯ ได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้หอศิลป์ ฯบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากได้ดำเนินการมาเกือบ 20 ปี (พ.ศ. 2518 – 2542) และต่อมา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (คุณชวน หลีกภัย) ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่ 2 ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์จึงได้ทำหนังสือถึง ฯพณฯนายกรัฐมนตรี (คุณชวน หลีกภัย) อย่างเป็นทางการ เรื่องขอรับการสนับสนุนหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 โดยประสานงานกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (คุณชวน หลีกภัย) ได้แจ้งผลการเจรจากับสำนักงบประมาณ ให้บรรจุโครงการหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก ในงบประมาณ 2543 จำนวน 70 ล้านบาท จึงทำให้การดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารหอศิลปะ และวัฒนธรรมภาคตะวันออกอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมถาวรและทัศนศิลป์ร่วมสมัย

มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งพื้นที่การศึกษาออกเป็น 3 วิทยาเขต

  • มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน: กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี: คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, คณะเทคโนโลยีทางทะเล และคณะอัญมณี
  • มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว: คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ

ชีวิตนักศึกษา

หอพักเปรียบเสมือนบ้านของนักเรียน เวลาส่วนใหญ่จึงว่างระหว่างคาบเรียน นักศึกษามักจะกลับหอเพื่อเข้านอนหรือรอจนกว่าจะกลับไปเรียน หอพักอยู่ไม่ไกลจากอาคารเรียน ส่วนบ้านเรียนอยู่กทม. คุณไม่ควรคิดว่าคุณสามารถขับรถไปมาได้ ชั้นเรียนตอนเช้าเริ่มประมาณ 8:00 น. ในตอนเย็น ดังนั้นขึ้นอยู่กับตารางเรียน ชั้นเรียนจะสิ้นสุดเวลา 8:00 น. รุ่นพี่อีกคนบอกว่านักศึกษาที่เรียนต่างประเทศที่ ม.บูรพา ส่วนใหญ่ติดไม่อยากกลับกรุงเทพ สะดวกสบายไม่ต้องตื่นเช้าไปแข่งขัน

ประตูเปิดตลอด 24 ชม. และปลอดภัยในตอนกลางคืน แต่จะมีการตรวจสอบบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้งที่เข้าหรือออกจากห้อง ล่าสุดบางคณะไม่รับนักศึกษาใหม่เนื่องจากมีการคัดค้าน แต่ก็ยังมีบ้างประปรายส่วนใหญ่จะรับน้องใหม่ที่อยากทำงานเคียงข้างรุ่นน้อง แต่ไม่ได้มุ่งไปที่การสังหารโหดเหมือนอย่างที่เคย เมื่อคุณไปถึงเส้นชัยด้วยความเชื่อที่ว่าคุณต้องวิ่ง ให้เหยียบเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์ A และคุณจะได้รับคะแนน A สำหรับแต่ละเทอม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักศึกษานิยมไปสักการะ ได้แก่ หลวงมาน ศาลประจำมหาวิทยาลัย เต่ามงคลสิงห์ วิทยาลัยพยาบาล พลทหารราบดี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา แผ่นด้านบนเป็นที่นิยมในทั้งสามแห่งเพราะการใส่น้ำเย็น เนื่องจากบริเวณมหาวิทยาลัยเป็นทะเล มักจะอยู่ในคณะยกเว้นนักศึกษาที่เรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพราะพระพิฆเนศเป็นปูชนียวัตถุประจำคณะ นักเรียนระดับประถมศึกษาปีแรกชอบใช้จักรยาน และทางมหาวิทยาลัยมีโครงการจำหน่ายจักรยานราคาโรงงานให้กับน้องใหม่ มีบริการรถสองแถวสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีรถ มีเส้นทางหนองมน-ศรีราชา และอีกเส้นทาง คือ หนองมน-มหาวิทยาลัยบูรพา ด้านนอกซอยโซเซย์มีร้านอินเตอร์เน็ตเปิดอยู่หลายร้าน นี่คือประตูเล็กทางลัดไปหนองมน ใครจอแจ ประตูนี้มอไซค์ผ่านได้ เป็นพื้นที่ที่รวบรวมร้านอาหาร ร้านอนิเมะ ร้านเกม และอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ และตรงข้ามสถาบันมีห้างสรรพสินค้า ห้างเรมทอง และนักศึกษาบางส่วนไปเดินเล่นที่โรบินสันศรีราชา

สังคมที่นี่เป็นกันเองและเป็นกันเอง นักศึกษาปี 1 อยู่หอพักเดียวกันจึงต้องอยู่ด้วยกันทุกวัน กิจกรรมยามว่างของฉัน ได้แก่ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปชายหาด ไปตลาดปลา ตกปลา และกินอาหารทะเล ย่างอาหารของคุณบนเตาย่างบนชายหาดหรือซื้อและรับประทานจากรถขายอาหารที่ขายอาหารทะเลตามท้องถนน มีร้านอาหารมากมายในพื้นที่เลมเต็ง แต่ยังมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอีกมากมาย คุณจะสนุกกับชีวิตการเรียนที่นี่ มีวันครบรอบมหาวิทยาลัย วันลอยกระทง และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า พระจันทร์ถูกเลือกโดยดาวมหาวิทยาลัย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง