10 อันดับมหาลัยไทย

10 อันดับมหาลัยไทย

ปัจจุบันมีการจัด 10 อันดับมหาลัยไทย ในหลายสถาบัน อาทิเช่น QS World University Rankings , The Times Higher Education World University Ranking (THE) , SCImago Institutions Ranking (SIR) เป็นต้น 10 อันดับ มหาวิทยาลัยในอเมริกา 2023 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ทาง Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) จึงได้รวบรวมผลการจัดอันดับดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูล 10 อันดับ มหา ลัย

10 อันดับมหาลัยไทย โดยThailand Education Ranking (TER)

10 อันดับมหาลัยไทย สะท้อนความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ สถาบันจัดอันดับการศึกษา Thailand Education Rankings (TER) สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ Thailand Education Ranking (TER) คือผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาไทยเมื่อสรุปผลการจัดอันดับ (แบบสำรวจออนไลน์) มหาวิทยาลัยไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 มหาลัยที่ดีที่สุดในไทย

อัปเดตล่าสุด อันดับมหาลัยไทย อันดับมหาวิทยาลัยไทยปี 2022 จาก Quacquarelli Symonds (QS) หรือ QS World University Rankings องค์กรการให้ข้อมูลในด้านการศึกษาและการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งปีนี้ 10 อันดับแรกของโลก ของเอเชียมีมหาวิทยาลัยใดบ้าง มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย และมหาวิทยาลัยของไทยติดอันดับใดบ้าง Amarin Online ได้รวบรวมมาให้แล้วที่นี่ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 อันดับมหาลัย ที่ดีที่สุด ในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอับดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศทั้งในสาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเวชชีวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อีกทั้งยังเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติอีกด้วย นอกจากนี้ นักเรียนที่ทำคะแนนรวมได้สูงสุดของคณะต่างๆ จากการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางและระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่เลือกเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหา ลัย ที่ ดี ที่สุด ใน ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับมหาลัยไทย 2565 มหาวิทยาลัยมหิดล mahidol salaya เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย เป็นโรงเรียนแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2432 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนแพทย์” ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 ได้จัดตั้งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่า “มหิดล” (mahidol university) ซึ่งเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม เดิมใช้ชื่อวิทยาลัยแพทย์แทนมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนใน 15 คณะ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันอื่นๆ รวม 551 หลักสูตร แบ่งเป็น 4 ส่วน 6 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ (ประกอบด้วย บางกอกน้อย พญาไท และวิทยาลัยการจัดการ) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาลัยที่ดีที่สุดในไทย 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ tcas เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นในภูมิภาคของประเทศไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาระดับภูมิภาค พ.ศ. 2501 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สะสมวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามากว่า 700 ปี แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่มีภูมิทัศน์สวยงาม บริเวณเชิงดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื่องจากมีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยขอให้ทางราชการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2493 10อันดับมหาลัยไทย 2022

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการศึกษาครอบคลุมทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทุกระดับจำนวนทั้งสิ้น 256 หลักสูตร เป็นระดับปริญญาตรี 111 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต 8 หลักสูตร ปริญญาตรีควบปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 99 หลักสูตร และปริญญาเอก 34 หลักสูตร จัดการศึกษาทั้งภาคกลางวันและภาคค่ำ (ข้อมูล พ.ศ. 2550) มหาลัยที่คนอยากเข้ามากที่สุด 2564

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทย ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๑๑ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานชื่อเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2510 จึงถือว่าวันที่ 22 กันยายนของทุกปี เป็นวันสงขลานครินทร์ ในระยะแรกของการก่อตั้ง ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาครั้งแรกในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) เป็นสถานที่ศึกษา และปีต่อมา พ.ศ. 2511 ก็เริ่มย้ายนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มาเรียนที่จังหวัดปัตตานี ในปี พ.ศ. 2514 ย้ายนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเรียนที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุด พ.ศ. 2520 เปิดวิทยาเขตภูเก็ต พ.ศ. 2533 เปิดวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ พ.ศ. 2534 เปิดวิทยาเขตตรัง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรด้านการเกษตร มหา ลัย วิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ของประเทศ โดยมีพันธกิจในการก่อตั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศ วิทยาเขตกรุงเทพ วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนี้ ยังมีโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยจังหวัดสกลนคร ซึ่งมี 28 คณะ 2 วิทยาลัย และ 2 สถาบันในเครือ รวม 373 หลักสูตร เป็นหลักสูตรนานาชาติ 38 หลักสูตร bts มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอัตราการสอบแข่งขันเข้าเรียนมากที่สุดในภูมิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหนึ่งในบรรดามหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจากกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกล้าฯ ให้ก่อตั้งขึ้นและสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีต่อการพัฒนายกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้ พระองค์เสด็จฯมาทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 ม.ขอนแก่น open house

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘บางมด’ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เดิมชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 8 แห่ง 1 สถาบันวิจัย 1 แห่ง บัณฑิตวิทยาลัย 1 โครงการร่วมบริหาร ทั้งหลักสูตรปกติ สองภาษา และนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันอุดมศึกษาของรัฐแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตั้งอยู่ที่ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 โดยอดีตเป็นวิทยาเขตหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) โดยมีชื่อว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้วันที่ 8 กรกฎาคม หรือที่เรียกว่า “แปดกรกฎ” ของทุกปีจึงนับเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน ได้รับการยกวิทยฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยโดยเอกเทศด้วยผลการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533” ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก ในหลากหลายกลุ่มสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนามาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 ต่อมาพัฒนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาใน พ.ศ. 2497 และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒใน พ.ศ. 2517 Webometrics จัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงความตั้งใจของสถาบันต่าง ๆ ในการเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซต์ของตน นอกจากนี้ยังเป็นความคิดริเริ่มที่ส่งเสริมการเข้าถึงความรู้อย่างเปิดกว้างทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณและคุณภาพของสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ ในการประเมินผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการ Web O Matrix ใดที่ได้รับการจัดอันดับสองครั้งต่อปีในเดือนมกราคมและกรกฎาคม ล่าสุดในเดือนมีนาคม 2016

สรุป 10 อันดับมหาลัยไทย

มหาวิทยาลัย top 10 ของโลก นอกจากจะเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าในสิ่งต่างๆของนักศึกษาทั้งหลายแล้ว ซึ่งจะต้องมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเรียนการทำกิจกรรมต่างๆ และนอกจากนี้บรรยากาศก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเหมือนกัน เพราะถ้ามีบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยหรือโดยรอบที่ดีแล้วนั้น ก็จะช่วยทำให้นักศึกษาอยากเข้ามาเรียนมากยิ่งขึ้น และทำให้มีวิวทิวทัศน์ที่ดี คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์ ยกตัวอย่างบางมหาวิทยาลัยที่นอกจากจะมีตึกเรียนที่สวยงามน่าเรียนแล้ว บรรยากาศโดยรอบยังล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สวย ต้นไม้ ภูเขา แม่น้ำ ทะเลสาบ จนบางแห่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยก็มี วันนี้เราเลยมาแนะนำ 10 อันดับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับของไทยกัน เป็นยังไงกันบ้างครับ คณะที่น่าสนใจ วิทย์คณิต

บทความที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยบูรพา 66

มหาวิทยาลัยบูรพา 66

มหาวิทยาลัยบูรพา 66 มหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนามาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ »
คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์

คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์

คณะ ที่ น่า สนใจ สาย ศิลป์ สำหรับนักเรียนมัธยมที่เรียนอยู่สายศิลป์หรืออยากเรียนต่อสายศิลป์ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนสายศิลป์ไหนดีนั้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ »
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ ซึ่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ »