มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบเรียนรู้อยู่อาศัย (Residential University) หมายถึง เป็นชุมชนที่มีนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยพักอาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สวยงาม มีความสะดวก ปลอดภัย ร่มเย็น เป็นสุข พร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและการทำงานอย่างมีความสุข สามารถใช้ศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจได้สมบูรณ์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยของประชากรมหาวิทยาลัย ชุมชน และบุคคลทั่วไป ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งทางร่างกายปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผู้คนของมหาวิทยาลัยและชุมชนมีไมตรีเอื้ออาทรต่อกัน

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย เป็นยังไง

มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไทย ลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง Walailak Green University โดยได้ให้ความสำคัญบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World ranking ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืนทั้งทางด้านภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การกำจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ำ การขนส่ง และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษาและบุคลากรที่เรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ พร้อมทั้งมีการสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในเขตมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมถนน 2 ข้างทาง หรือการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ว่าง

ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) มหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นสวนสาธารณะ (สวนวลัยลักษณ์: Walailak Park) โดยใช้พื้นที่จำนวน 255 ไร่ แบ่งเป็นผืนน้ำ 130 ไร่ และผืนดิน 125 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่สำหรับให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายสำหรับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียง ภายในสวนวลัยลักษณ์จะมีเขาวงกต ซุ้มเฟื่องฟ้ารูปหัวใจ ลานมโนราห์สีทอง ร่องน้ำธรรมชาติ และมีระเบียงน้ำสำหรับนั่งพักผ่อน ให้อาหารปลาและชมพระอาทิตย์ตกดินผ่านภูเขาหลวง ซึ่งเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและมหาวิทยาลัยยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยลักษณ์ มีพื้นที่ประมาณ 1,350 ไร่ รองรับการบริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนให้กับประชาชน ซึ่งพื้นที่ของอุทยานพฤกษศาสตร์ ประกอบไปด้วย พื้นที่ป่าดั้งเดิม อ่างเก็บนํ้า หอคอยชมเรือนยอด สวนสมุนไพร เส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนกล้วยวลัยลักษณ์ ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรือนกระบองเพชร พื้นที่อาคารพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้รายรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และลานกางเต็น คอยบริการนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต้นท์ค้างแรมชมบรรยากาศธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์อัสดง และหมอกบนผิวน้ำอันงดงาม (SDG 11.2.4 Public access to green spaces)

8 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ติดอันดับโลก

รู้ไหมว่า มหาวิทยาลัยไทย ของเราก็ติดอันดับโลกเหมือนกันนะ วันนี้ลงทุนมัมมีอันดับ มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด จากการจัดอันดับของ QS World University Rankings มาฝากค่ะ

QS World University Rankings เป็นสถาบันที่จัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกโดยจะมีการอัพเดท Ranking กันทุกๆปี โดยจะพิจารณาจาก

 1. ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (40%)
 2. เสียงตอบรับจากบริษัทที่ว่าจ้างนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ (10%)
 3. อัตราส่วนครูต่อนักเรียน (20%)
 4. จำนวนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย (20%)
 5. อัตราส่วนของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาติ (5%)
 6. อัตราส่วนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เป็นชาวต่างชาติ (5%)

สำหรับในปี 2020 นี้ไปดูกันค่ะว่า 8 มหาวิทยาลัยไทยที่ดีที่สุด ที่ติดอันดับมีที่ไหนกันบ้าง

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อันดับ 247 ของโลก)
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล (อันดับ 314 ของโลก)
 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 8. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

QS World University Rankings เผยรายงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก

Quacquarelli Symonds (QS) แพลตฟอร์มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก ในแต่ละปี โดยใช้การประเมินศักยภาพมหาวิทยาลัยต่างๆ ในกลุ่มสำรวจ ด้วยเกณฑ์บ่งชี้ 11 ประการ อย่าง การจ้างงานบัณฑิต, คุณภาพงานวิจัย, ผลงานทางวิชาการ, การนำเสนอบนเว็บไซต์, ความเป็นสากลของวิทยาเขต ตลอดจนความหลากหลาย ในการร่วมมือระดับนานาชาติของสถาบันแต่ละแห่ง
.
พบว่ามี 8 มหาวิทยาลัยไทย ติดอันดับ มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก ประจำปี 2021 จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ที่ติดอันดับ 1,000 แห่งแรก โดยผลสำรวจมหาวิทยาลัยกว่า 5,500 แห่ง ที่อยู่ในการจัดอันดับของ QS ปีนี้

ด้านภาพรวมผลการจัดอันดับในปีนี้ของ QS พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ยังครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน และมีมหาวิทยาลัยจากทวีปเอเชียถึง 26 แห่ง ติดอยู่ในท็อป 100 มหาวิทยาลัยแรกของโลกอีกด้วย

3 มหาวิทยาลัยไทยที่น่าไปถ่ายรูปท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” อยู่ในจังหวัดเชียงราย ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดของเมืองไทยและสวยที่สุดในระดับเอเชีย ด้วยบรรยากาศธรรมชาติของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนดอยแง่ม มีแลนด์มาร์กเด่นซึ่งเป็นจุดทำกิจกรรมของเหล่านักศึกษาคือ ลานดาว ที่มีการตกแต่งไม่ดัดและสวนหย่อมที่ลานให้เป็นลวดลายของดวงดาว มีรูปปั้นรำลึกถึงพระคุณของสมเด็จย่าที่ทุกคนให้ความเคารพอยู่กลางลาน จากบริเวณนี้สามารถเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อนด้านหน้าทอดยาวได้อย่างอลังการงดงามเป็นที่สุด

ไม่พอด้านหนังยังมีเขื่อน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และป่านางพญาเสือโคร่งหลากหลายสายพันธุ์ที่หากถึงฤดูกาลก็จะบานสวยเต็มดอยแง่ม เหมาะที่จะได้มาเที่ยวถ่ายรูปมาก ทั้งวันก็อาจจะยังไม่พอเลยสำหรับมหาวิทยาลัยนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน” อยู่ในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เลื่องชื่อในหมู่ของนักถ่ายภาพและนักเดินทางกันมากสำหรับมหาวิทยาลัยนี้ เพราะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ในบริเวณโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปลูกริมถนนสองข้างทางก็จะออกดอกบานสวยเป็นสีชมพูทุกต้นเรียงรายยาวไปคล้ายซากุระทำให้มหาวิทยาลัยธรรมดากลายเป็นมหาวิทยาลัยญี่ปุ่นไปเลย แถมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วย เหมาะที่จะไปเที่ยวถ่ายรูปมาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก

“มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แม่ริม) วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก” อาจเป็นมหาวิทยาลัยไกลตัวสำหรับหลาย ๆ คนที่คิดจะไปถ่ายรูปเพราะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนักในเรื่องของบรรยากาศความสวยงาม ด้วยความที่เป็นวิทยาเขตใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่เปิดให้นักศึกษาบางคณะเข้ามาเรียนได้ไม่นานเท่าไหร่

คุณต้องไม่เชื่อแน่ ๆ ว่ามหาวิทยาลัยนี้มีความงดงามของขุนเขาที่รายล้อมรอบตัวมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มีบรรยากาศคล้ายมหาวิทยาลัยพะเยากับแม่ฟ้าหลวงที่รวมกันจนเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร สามารถเห็นทะเลหมอกในยามเช้าได้สวยงาม และเป็นที่ตั้งของสนามกีฬา Sports Complex ที่ในอนาคตจะกลายมาเป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของภาคเหนือและเป็นสนามกีฬาที่อยู่สูงที่สุดของไทยด้วย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง